Qung co trn Facebook mang li nhng hiu qu g?

Ngày nay vi thi i công ngh Internet vt bc và là mt mng li ang lan ta khp mi ni trên th gii, i kèm theo ó chc hn các bn cng bit tm nh hng ca Facebook lúc này cng ang chim u th thng phong cng có rt nhiu bn gii tr ang rt quan tâm ti vic qung cáo trên Facebook và cng rt nhiu bn tr cng thc mc tht s nó có hiu qu không? n vi Thit k website ti ng Nai bn s gii áp c thc mc này.

Mong mun ca bn ngay lúc này là gì? Làm sao bn có th tìm c 1 i tác tin cy có nng lc và kinh nghim giúp bn qung cáo Facebook hiu qu? Giúp bn tng doanh s bán hàng hin ti? Qung cáo trên Facebook có thc s mang li hiu qu bán hàng không? Vy âu là gii pháp cho vn này ?

Chúng tôi xin gii áp mi thc mc ca bn

u tiên, chúng tôi mun nói n ây bn là mt doanh nghip có sn phm cn kinh doanh hoc cn gii thiu rng rãi thng hiu ca chính công ty bn, bn ã tng ngh rt nhiu cách tung sn phm ca mình sao cho mang li hiu qu, c nhiu ngi bit n. Thm chí, bn còn sn sàng i phát t ri, truyn ming, qung cáo..

Vy ti sao, bn không li dng qung cáo trên Facebook thay vì tri nng nóng, bn li ch tip cn khách hàng tim nng mt ln thì bn hãy n vi Thit k website ng Nai vi chi phí qung cáo Facebook thp, thp nhng luôn luôn mang li hiu qu cao ch vi mt chic in thoi, bn có th nm rõ c ht tình hình.

Nhng c im ni bt, tính nng tuyt vi mà bn không th b qua c dch v qung cáo Facebook em li cho chính bn.

Phân loi i tng khách hàng theo: Khu vc, tui, ngôn ng, quc gia, s thích, trình hc vnPhân loi nh vy s khin bn d bán hn.

Không cn s dng n website: Bn có th qung cáo sn phm hay dch v ca mình trên Fanpage ca Facebook. Vì ti Vit Nam ã có hn 36 triu ngi s dng facebook và con s này ang không ngng gia tng.

H tr nhiu tính nng qung cáo: Ngoài nh dng qung cáo vn bn, Facebook còn h tr qung cáo bng hình nh sinh ng, bt mt và ni bt.Không dng li ó ch video cng tht rõ ràng, sinh ng.

H tr qung cáo trên mi thit b: Qung cáo hin th trên tt c các loi thit b di ng, máy tính, table u có th s dng Facebook.

Qung cáo hin th ni bt: Gia dòng thi gian ca các nick Facebook cá nhân hoc hin th u tiên chy theo khi ngi dùng lt trang bên ct phi.

Thi gian: i vi FaceBook thi gian không bao gi là hn ch, mt ngày bn có th ng nhp bao nhiêu ln cng c, xem bao nhiêu ln cng c, bn li rt d dàng nm bt c khách hàng ti mi thi im.

c bit hn na là hin th mi thn tin ngi dùng mà bn mun tìm hiu mà không cn phi i âu xa xôi, ch vi mt cái nhp chut.

Nói n ây, chc hn các bn cng hình dung ra c qung cáo Facebook có nhiu li th, mang li nhiu li nhun, thng hiu ca bn nhiu nhiu ngi bit n.Ch cn vi 3 tiêu chí Thng hiu- Li nhun- m bo cng khin bn áng suy ngm xem xét v làm qung cáo Facebook ri. i vi Thit k website ng Nai bn luôn luôn nhn c t chúng tôi s uy tín, cht lng và bo m.