o to Seo website thc hnh d n Seo web thc t

Seo website là ngh hot hin nay. Nhiu ngi vn không bit nó là ngh gì. n gin ch là marketing website lên top Google. Khi ngi dùng search "ào to Seo" mình cn website http://giaiphapthuonghieu.vn top 1 Google thì phi Seo  website mình lên top 1 Google.
I) Gii thiu v trung tâm ào to Seo website GPTH    Ngi trc tip ào to Seo là: Nguyn Hng Linh bit danh G+, Facebook là Linh Nguyen . Ngi sáng lp h thng tng FACESEO.VN. ây là h thng tác u tiên ti Vit Nam dành cho Seoer. Mi ngi có th câu view thc tng view o, tng like thc tng like o, kim G+ t h thng. Và c bit ây là ni quy t ca hàng trm chuyên gia. Luôn luôn chia s gii áp mi thc mc khi bn gp khó khn hoc Seo hoài không top.    Ti sao GPTH t chc ào to Seo? Linh Nguyen là ngi sáng lp phát trin h thng site giaiphapthuonghieu.org | giaiphapthuonghieu.vn |faceseo.vn. Sau 3 tháng phát trin và Seo thì h thng ã lên top 1 gn trm t khóa cnh tranh. Linh Nguyn thy vic Seo cng khá n gin nên t chc ào to Seo website chia s cho các bn nhng k nng cao cp mà Linh Nguyen ã thc hành thành công trên h thng ca mình    Hin ti trung tâm ào to Seo GPTH thng t chc các lp hc, các bui hi tho chuyên SEO do Linh Nguyn ch trì. c bit các lp hc Seo thng khi ging mùng 5 mi tháng.    Mc tiêu ca GPTH là ào to các Master Seo và cng tác cùng chúng tôi xây dng h thng Seo vng mnh v 1 s lnh vc Vit Nam.    S khác bit: các bn c thc hành trên d án thc và c tin d án t nhng d án Seo website này. Chúng tôi s theo bn cho ti khi d án Seo hoàn thành. Làm Seo trên trc tip website ca các bn có.    II) Li ích hc Seo ti GPTH    Gii Seo và có c 1 website cá nhân chuyên nghip    Các bn ngh gì khi website ca bn có 100 t khóa quan trng top 1 và cùng 1 t khóa 5 website ca bn nm v trí t 1->5??? Khách hàng không th chn ai khác ngoài bn.    Nu các bn thuê các công ty Seo làm iu này thì chi phí >100tr. Khi các bn c ào to Seo xong thì các bn có th làm iu này d dàng.    Ch cn 6 tháng mi ngày 6h là có th y 100 t khóa lên top 1 và quan trng ht là bn có th qun lý c ri ro Seo.    Khi làm Seo các công ty các bn chu ri ro rt cao. Nht là khi ht tin thì t khóa cng nhanh chóng tt hng.    Khi hc Seo các bn s c gii thiu các hi Seo pro và gp mt trc tip các chuyên gia Seo là bn ca Linh Nguyen và c tham gia các bui offline free và c chia s kin thc Seo    Khi ch là ào to Seo website các bn còn c ào to kin thc Marketing hin i mà không phi trng ào to marketing nào cng dy    Vi các Ceo các công ty thì vic hc Seo giúp các bn có c tm nhìn chin lc v marketing online và qun lý tt ri ro khi u t xây dn h thng online    Nhng bn am mê Seo thì chúng tôi s gii thiu bn cho các i tác nhn d án và nhà làm online. Các bn âu min có internet là có th làm Seo vi các d án ca trung tâm    III) Ni dung khóa hc Seo

    Xây dng h thng tng tác vi website ca bn. Cách xây dng site v tinh hiu qu 0. Chy c trên mobile(1b)
   Xây dng 1 website,  ti u hóa website, phng pháp gim alexa ca website, xây dng h thng câu view tng tác mnh vi website(1b)
    Ngh thut vit bài chun Google (1b),     rèn luyn các k nng marketing online (1b)
    Ti u hóa kt qu hin th Seo, và chn t khóa Seo hiu qu (1b)
    Phng pháp tng like cho fanpage, website giúp PR website theo chiu sâu, phng pháp tng nhanh chóng 5000 mem group ch trong 5p (1b)
    Th thut tng lu lng truy cp t ng vào website t vic kt hp fanpage và group G+(1b)
    Hng dn s dng các phn mm ng tin t ng hiu qu cho Seo
    Qun lý ri ro khi u t website và thc hin Seo(1b)
    Hng dn thit k website cá nhân và thc hành trên website ca chính bn phân tích cnh tranh t khóa và lp bng giá Seo website
    Hng dn chy Google Adwords qung cáo t khóa trên top Google nhanh vi phng pháp c bit chn la, chay thành công t khóa 1

    III) Gii Pháp Thng Hiu có gì khác các trung tâm khác    Nhn d án thc và nhn tin d án ngay khi hoàn thành khóa hc Seo    Hc Seo có ngay website vi domain p    Hc 1 tháng thc hành 2 tháng    T qung cáo Google Adwords nhanh chóng hiu qu    IV) Chi phí ào to SeoV) Cam kt

Không hoàn thành d án Seo s tr li tin hc phí
Cam kt top 1->3 vi các t khóa có dài 4 ví d "bng giá marketing website" trong 3 tháng
Cam kt ch s alexa gim di 15.000 trong 1 tháng nu làm úng và s lng
Gim 80% hc phí vi 1 s nhiu trng hp(chính sách c bit ca trung tâm lôi cun hc viên)
Nu các bn ng kí hc và làm t khóa cho KH khi bt u hc Seo thì cui khóa hc Seo các bn s c tin d án khi lên top úng yêu cu vi KH (ây xem nh bonus ca khóa ào to Seo)
Sau khi hc xong các bn làm gì? Có nhiu bn hi câu này. Tôi s gii thiu bn ti các công ty cn Seo hoc các bn có nhã ý thì cng tác làm d án ti GPTH các bn c 80% giá tr hp ng Seo website

Tóm li các bn b 3tr nhng các bn c gì?

 Nhn tin HD t d án thc t
 Có c website cá nhân tr giá 3tr
 Bit cách pr trên G+, Facebook và c bit cách tng like cc nhanh
 Các bn nhn li 80% s tin ban u óng hc phí nu các bn t c iu kin c bit
 Tr thành CTV, i tác ca GPTH

VI) Ni hc

Etown2 364 Cng Hòa, Qun Tân Bình, Tp HCMClick xem a ch trên bn  364 Cng hòa, phng 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Các bn xa có th hc online qua skype và teamview
Mi tháng 1 lp và c khai ging vào ngày 5 mi tháng


Ch sau 2 tun Linh Nguyen Seo 6 t khóa ào to Seo website, ào to Seo web, ào to Seo, dao tao seo website, dao tao seo web, dao tao seo top 1->10. ó là thành tích ni bt ca Linh Nguyen. Vi kh nng này Linh Nguyen hoàn toàn có th ào to các bn Seo các key cnh tranh.