Nh t qun Ty H: khng cn l gic m

Cùng tìm hiu nhng tên tui áng chú ý vi nhng u th cnh tranh vt tri trong vài nm tr li ây.
Cn h Tây H Residence: Nm v phía Tây qun Tây H vi li th không gian, thiên nhiên, ch u t Handico 7 ã tính toán thông minh em n nhng cn h tin nghi, n gin và thanh lch. Cng ging nh nhiu d án ã và ang c thi công và hoàn thin trên khu vc Tây H Tây, Tây H Residence s hu nhng u th không gian – giao thông không th chi cãi, và là phng án u t khá lý tng cho nhng i tng mua nhà chung c cho thuê.

Tháp cn h Tây H Golden Westlake: Vi hai hng mc tòa nhà chung c cao cp bên h, Golden Westlake, vi v th tiên phong ca mình, ã và ang gi v th c bit trên các sàn giao dch nhà t qun Tây H. Huy ng c ngun vn u t lên ti 50 triu USD, chng trách vì sao Golden Westlake li “ình ám” n th. Không ch áp ng nhu cu nhà cho cá nhân, h gia ình, Golden West cng tin hành cho thuê vn phòng, hng ti i tng khách hàng doanh nghip trong và ngoài nc.
D án D’. Le Roi Soleil: Thay vì gng sc chen chân vào khu vc Tây H Tây hin quá ti d án cao cp, D’. Le Roi Soleil m li i riêng vi vic s hu khu t vàng siêu hot trên bán o Qung An, a bàn p cho nhng gic m an c lc nghip. Do có c 4 mt tin thông thoáng hng thy, cuc sng ti D’. Le Roi Soleil s ngp tràn nhng xúc cm bình yên, hng thin. Cng chính vì th mà D’. Le Roi Soleil không ch có tim nng “thng ln” trên các sân chi a c quc ni.