Mt s iu bn cha bit v Tinh du gc

Chc trong xã hi không ai còn l lm vi qu gc và ít nht mt vài ln cng ã tng tn dng các sn phm t gc, màu sc ca gc luôn to s lôi cun cho các món n nhng hiu qu ca gc không ch có ó, các tác dng ca gc còn c s dng trong sn phm tinh du gc. Tinh du gc s mang n cho bn hiu qu gì hay nh th nào?
Ngày xa mi ngi cha bit nhiu n mt s tinh cht có trong gc, nhng sau này qua phân tích và nghiên cu ngun dinh dng trong gc mi c phát hin và tn dng ph bin. o dó mi có sn phm tinh du t nhiên gc ra i, du gc không ch c tn dng trong vic chm sóc sc p mà nó còn c dùng cho c tr nh. Vi hàm lng vitamin A phong phú du gc c coi là ngun dinh dng cn thit cho s phát trin và tng trng tr em, c bit gc chính là loi qu có cha lng vitamin A phn ln so sánh vi các loi qu khác.
Gc là mt loi qu rt gn gi vi mi chúng ta, qua các n. Màu sc ca gc s trang im cho mt vài món n thêm thu hút hn. Các hiu qu ca gc không dng li y, còn không ít nhng hiu qu t trái gc ang c vô s ngi s dng thi im hin ti, ch phm tinh du gc vi c thành phn gc kt ôi vi c du da. Sn phm này s mang li nhng hiu qu vô cùng ln cho ngi dùng
i vi ch em, vic chm sóc sc p ã tr thành thói quen không th thiu trong hot ng i sng mi ngày. S dng tinh du gc phng pháp s giúp v p ca bn ngày càng ci thin và yên tâm hn trong mt mi ngi.
Tác dng ca tinh du t nhiên gc ngn nga lão hóa: Trong tinh du gc rt giàu hàm lng vitamin A và E, nu s dng cùng sa ti không ng ri xoa u hn hp lên mt trong khong 20 phút và ra li bng nc m s giúp da ti tr, mm mn, gim vt nhn hiu qu.
Tinh du gc tr nám: Trc khi i nm, thoa trc tip tinh du t nhiên gc lên mt s dng cùng massage nh nhàng trong vòng 20 phút ri làm v sinh mt bng nc m. Áp dng cách này trong mt thi gian ngn làn da s phát huy s thay i ng ngàng.
Phng pháp làm tinh du t nhiên gc ti nhà- Chun b nguyên liu gm mt qu gc có trng lng khong 1. 5 - 2kg và 350 - 450 ml du n (nu có du da hay du oliu thay th càng tt).
- Ly tt c phn tht t qu gc ri em phi ngoài nng t 4 - 5 gi hoc có th sy khô nhit 40 - 50 C cho phn tht gc khô hoàn toàn.
- Ct nh phn tht gc va sy khô.
- Cho tt c phn tht gc va ct lát nh vào ni, ri cho ngp du và bt la nhit va phi. Sau ó o u tay cho n khi phn tht gc tóp li và khô cng.
- Vt phn tht gc vào mt ving vi mng và ép tht mnh lc ly tinh du gc nguyên cht s phát huy màu t nhiên siêu p.
- Ch cho tinh du gc ngui ri vào chai thy tinh bo qun và s dng lâu dài.
Xem thêm tác dng ca tinh du gc trong làm p: https://atinhdau.com/cong-dung-cua-dau-gac-trong-viec-lam-dep/