Lch s giy c xa

Giay dep - Bn s hu cho mình nhng ôi giày tht p, th nhng bn có bit v lch s ca chúng không??? Hãy cùng i c máy thi gian ngc v quá kh tìm hiu rõ iu ó nhé.
Nhiu ngun tin ã cho rng, giày dép có t 30.000 nm trc. Th nhng, theo Tp chí Khoa hc kho c, con ngi hóa thch c tìm thy Trung Quc t 40.000 nm trc ây cho thy giày- mc xng ngón chân. Nhng ôi giày c nht c bo toàn khong 10.000 nm trc. Chúng u c làm t si thc vt. Nhìn nó ch nh mt bc quanh chân mà thôi.
Trong thi k Phc hng, các tiêu chun giày làm ã c gii thiu. Da là vt liu chính mc dù da ng vt, dày vi hoc len cm thy cng c s dng. Giày dép vi hp ngón chân rng c t tên là vt-giày lp hoá n ã c các ch tiêu cho n khi kt thúc k Phc hng, ni hình mnh mai hn ôi giày nh escaffignons thay th chúng. Ti thi im này nhng ngi nghèo ã c mc giày gu – m giày da giày có bng g. Các nông dân ã mc giày bng cây thi t mt khi g.
 

 Chic giày này liu có i c không???
 
Giày dép tip tc phát trin và nhanh chóng tr thành mt nút chai vt liu ph bin cho . Gót giày ra i. Ph n ôi giày ã bt u có thêu và giày cao gót có màu sc. Giày da anh và dép i trong nhà ã c gii thiu cùng vi khi ng trong thi k baroque. Sau thi k này, các vt liu khác c s dng t xây dng giày – nhung và satin lót bng da bé dành cho ph n và lau bóng và da ln da cho nam gii.
Trong nhng nm 1800, bng sáng ch c a vào s dng da và giày ã tr thành nh hn. Còn li và giy dép ã c gii thiu cùng vi các th thut thép và gót chân. Sau ó là cao su c s dng nh mt vt liu. Bi nm 1885, kích c giày ã c chun hóa. Hard giày mc i vào thi trang trong thp niên 1930 và nhanh chóng tr thành mt s la chn thc t trong thi gian này bnh trm cm. Silk và a tr ca ph n ôi giày ã c thay th bng da và da ln.
 

Giày t i nào th này???
 
Thi k chin tranh cng có nhng gii hn v giày dép. Da b hn ch, cao su ã b cm, gót chân ã c c nh mt inch, c mng hn, nha là cn thit. mt s ni nh Pháp, giày ch bng vi, mãi v sau, nó mi c làm bng da. c mt thi gian, cht liu da dng nh b lãng quên, nha dn tr nên ph bin hn. Và vi nhiu phong cách i kèm. Nhng nm 1970 chng kin mt s hi sinh ca nn tng, dép strappy ã khi ng cao.
Nhng nm 1980, giày c thit k thoái mái hn. n nm 1990 dân nghin giày c chng kin s i mi trong công ngh sn xut giày vi vi phim và vi cng.
Cho n ngày nay, giày dép ã i vào cuc sng nh mt l tt yu, bt c ai cng yêu cái p. H tìm cho mình nhng ôi giày p, tht tt… Chính vì nhu cu y, thi trang giày ngày càng ln mnh và ha hn nhiu trin vng…
Giày dép là phc kin nh nhng thiu nó là mt i thm m ca bn. Vì th cùng nhau chn ôi giay thoi trang nam, giay thoi trang nu hin i ti changeshop nhé.
Ngun st