Khai mc Ngay hi van hoa, th thao va du lch cac dan tc vung Tay Bc ln th XII

Dem 16/11, ti Qung trng Cung Van tnh Hoa Binh da din ra l khai mc Ngay hi van hoa, th thao va du lch cac dan tc vung Tay Bc ln th XII nam 2013.
Ngay hi co ch d: Cac dan tc Tay Bc Doan kt Hi nhp hng ti tng lai. Tham gia Ngay hi co tren 600 din vien, ngh nhan, HLV, VDV ca 6 tnh: Sn La, Din Bien, Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai va Hoa Binh.
 

Dng chi Hoang Tun Anh, UVT Dng, B trng B VH, TTDL phat biu khai mc Ngay hi


Ti d va chung vui vi Ngay hi co dng chi Tong Th Phong, U vien B Chinh tr, Pho Ch tch Quc hi; cac dng chi UVT Dng: Hoang Tun Anh, B trng B VH-TTDL; Tran Lu Hai,  Pho trng Ban To chc T; Nong Quc Tun, Pho Ch nhim y ban Dan tc; Nguyn Dc Vinh, UV d khuyt T Dng, Bi th th nht T Doan TNCS H Chi Minh; Bui Th Thanh, Pho Ch tch UBTMTTQ Vit Nam cung cac thanh vien BCD Ngay hi, lanh do cac b, nganh T. va cac tnh trong vung Tay Bc.
 
V phia tnh Hoa Binh co cac dng chi: Bui Van Tnh, UVT Dng, Pho Bi th Tnh u, Ch tch UBND tnh; Nguyn Van Quang, Pho Bi th TT Tnh u, Ch tch HDND tnh, cac dng chi trong BTV Tnh u, lanh do chu chot cua tnh qua cac thi k, cac dng chi thanh vien BTC Ngay hi, di din cac nganh, cac gii cung nhan dan cac dan tc tnh nha.  
 

Dng chi Tong Th Phong, U vien B Chinh tr, Pho Ch tch Quc hi cung v tham d ngay Hi


Ti dem khai mc, trong anh sang rc r sc mau, cung cac am thanh mang dm am hng ca vung Tay Bc hoa nhp cung ting cng chieng do 100 ngh nhan dt Mng th hin, 6 doan v d hi da tham gia diu hanh, biu dng sc mnh, tinh doan kt cac dan tc vung Tay Bc.
 
Phat biu khai mc Ngay hi, dng chi Hoang Tun Anh, B trng B VH, TTDL nhn mnh: Ngay hi la mt s kin van hoa quy mo ln ca khu vc va toan quc, nhm thc hin mt cach thit thc tinh thn Ngh quyt T. 5 (khoa VIII) v Xay dng va phat trin nn van hoa Vit Nam tien tin dm da bn sc dan tc.
 
Ngay hi la dp ton vinh, gi gin va phat huy bn sc van hoa dan tc vung Tay Bc gop phn phat trin kinh t, cham lo di sng vt cht, tinh thn cho nhan dan, dng thi giao dc truyn thng yeu nc, cng c, tang cng khi doan kt toan dan. Day cung la dp d gii thiu, qung ba cac gia tr van hoa truyn thng ca cac dan tc vung Tay Bc ti nhan dan trong nc va du khach quc t. Ngay hi co nhiu hot dng VH, TTDL soi dng, da dng va phong phu
 
Phat biu chao mng Ngay hi, thay mt lanh do tnh, dng chi Bui Van Tnh, UVT Dng, Ch tch UBND tnh Hoa Binh da bay t s han hoan, ch don ca tnh nha trc s kin co y nghia nay. Dc dang cai Ngay hi la nim vinh d ln ca Dng b, chinh quyn va nhan dan cac dan tc tnh Hoa Binh. Day la Ngay hi ca cng dng cac dan tc anh em cung chung sng tren vung Tay Bc; Ngay hi th hin sc mnh di doan kt, neu cao tinh thn t hao dan tc, cung khoe sc, gii thiu van hoa Tay Bc ti bn be trong nc va quc t, lam gn hn v khong cach da ly, thu hiu hn tinh cm, nem cht nhng gia tr van hoa, thuc dy phat trin KT-XH ca cac dan tc Vit Nam. Tnh Hoa Binh s n lc ht minh d Ngay hi din ra thanh cong, d li du n dp trong long bn be.
 
Mt s hinh nh trong l Khai mc
 

Theo Bao Hoa Binh