dch v mc my in HP

Khch hng ni g v dch v mc my in HP, Canon, Brother ti H Ni ca AT Vit Nam?
- Nu bn c cc loi my in HP, Canon, Brother hay tt c cc thng hiu my in khc, hy tm n a ch ca cng ty AT Vit Nam, y l i ly ln nht, cung cp tt c cc loi mc in trn ton quc, khng ch bn s, m bn l gi c li r nh gi bn bun.
- Chng ti rt thch phong cch phc v ca i ng k thut, cng nh i ng chm sc khch hng. H lun nhit tnh, quan tm v vui v khi chng ti c bt k thc mc no cn t vn v mc in ti H Ni.
- Khng ch mc my in H ng, AT Vit Nam cn tri rng h thng ti tt c cc qun huyn khc nh : Cu Giy, T Lim, Gip Bt, ng a, Hong Mai, Hong Cu, Thanh Xun,
- Khng ch cung cp dch v mc in, AT Vit Nam cn cung cp cc dch v bo tr, bo dng, sa cha my in, my fax, photo,
- Cht lng mc in hon ho, my in hot ng n nh , cht lng u ra trn c tuyt vi.
- Nhn hp ng di hn, c cc chng trnh khuyn mi c bit cho khch hng , tri n khch hng.
Hy gi 0462.766.9770943138866 yu cu mc my in HP, Canon, Brother ti H Ningay hm nay.
- B1: Bn gi in yu cu dch v mc
- B2: Nhn vin AT hi thng tin v my in, hng dn bn kim tra c chnh xc l my in ht mc hay khng
- B3: sau khi chc chn my in ht mc, chng ti xin thng tin v m my, a ch cng ty
- B4: bo thi gian c th nhn vin s n tn ni mc cho bn.
- B5: mc xong, v sinh sch s my in cho bn, t vn cch s dng my in hiu qu,tit kim.
- B6: thanh ton trc tip hoc chuyn khon
Lin h
Cng Ty CP Thit B Vn Phng AT Vit Nam
Mobile: 0936 421 376 / 01693 727 238
Phone: 043 9970 079

Website: sieuthimucin.net