Ciekawym rozwiązaniem jest automatyczna listwa opadająca, która powoduje, że po zamknięciu drzwi sta

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej pełnej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Dla osób szczególnie wymagających dostarczamy estetyczne zawiasy ze stali nierdzewnej (nie dotyczy drzwi zwiększonej odporności na włamanie w klasie 4). Drzwi jedno i dwuskrzydłowe, ścianki klasie odporności ogniowej EI30, EI60.

Spełnienie funkcji dymoszczelności konstrukcji uwarunkowane jest właściwym rozwiązaniem uszczelnień obwodowych skrzydeł, osadzenia przeszkleń i innych wypełnień oraz rozwiązaniem uszczelnień progowych. 13. PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 Ba­dania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji. 7. PN-EN 1634-1:2014 Badania od­porności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych - Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwio­wych, żaluzjowych i otwieralnych okien.

5. PN-EN 16361:2013-12 Drzwi z na­pędem - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Drzwi, inne niż rozwie­rane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczą­cych odporności ogniowej i dymoszczel­ności. 4. Projekt PN-EN 14351-2 Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 3. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczą­cych odporności ogniowej i/lub dymo­szczelności.

4-1.jpg
2. PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, wła­ściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dy­moszczelności. Co prawda, istnieją nieniszczące metody 15, które pozwalają po­twierdzić przypuszczenia odnośnie do poprawności wykonania drzwi prze­ciwpożarowych, jednakże mają one ograniczony zakres i nie pozwalają sprawdzić większości wad ukrytych. Drugim podstawowym badaniem drzwi przeciwpożarowych jest badanie dymoszczelności.

Promieniowanie (oznaczone symbolem W) to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, tak aby ograni­czyć możliwość przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo przez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów. drzwi przeciwpożarowe z tablicą drzwi nie mogą być klasyfikowane tylko w zakresie izolacyj­ności ogniowej. Szczelność ogniowa (oznaczana sym­bolem E) jest to zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję od­dzielającą, do wytrzymania oddzia­ływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów.

Podczas badania w zakresie odporności ogniowej drzwi weryfikowane są nastę­pujące kryteria skuteczności działania: