Hocthien Community Group

Thời kỳ ban đầu xuất hiện, học thiền là phương pháp được các nhà sư sử dụng với mục đích tĩnh tâm. Quan niệm đó dần dần đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người và họ cho rằng thiền chỉ dành cho các nhà sư. Ngày nay, thực tế đã chứng minh quan niệm đó hoàn toàn sai lầm khi học...

Mental Health
Hocthien Support Group